Informatica - Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

Invatamant cu frecventa redusa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mai multe informatii gasiti la:

http://admitere.ub.ro/admitere-2019-facultatea-de-stiinte-universitatea-bacau/

>navigare in tab-uri in josul paginii. In dreapta sus, informatii despre admitere atat la licenta cat si la master

Admitere Facultatea de Stiinte 2019 -Informatica FR (75 locuri),

Înscrierea la Facultatea de Științe din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 15 – 29 IULIE 2019.

PROGRAM admitere: luni-vineri 9.00-16.00, sambata 9.00-12.00

Documente necesare:

La fișa de inscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, in original şi copie:

► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2019, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

► cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;

► certificatul de naştere şi de căsătorie(dacă este cazul);

adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de intreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea nu este in evidenţă cu afecţiuni neuropsihice;

4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hartie fotografică normală;

adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (in original sau copie legalizată) in cazul studenţilor care se inscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată.

actele doveditoare(certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, in situaţia in care insuşi candidatul a fost rănit in lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează invăţămant) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de inscriere la concursul de admitere, in cazul in care aceştia indeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

distincţii in baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs(Art. 13, alin. (7)OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;

►cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atat copia paşaportului, cat şi a buletinului sau cărţii de identitate moldoveneşti);

chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

un dosar plic.

Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

Dosarul cu actele depuse rămane pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut inscrierea.

■ După incheierea perioadei de inscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de inscriere nu pot fi modificate.

Util:

Inscrierea candidaţilor se realizează la sediul facultăţii.

■ Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului.
Pentru inscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de inscriere in care se menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au indeplinit numărul minim de studenţi inmatriculaţi.

TAXA inscriere: 130 ron

TAXA scolarizare anul I: 2600 ron (se poate plati in transe)

Save

Save

Save

Save

Save

 

Programul Informatica - Invăţămant cu frecvenţă redusă este ACREDITAT (mai 2013)

poza_info_fr1

facultate2

Programul de studiu Informatică- Frecvenţă Redusă este coordonat de catre Departamentul de Matematica si Informatica din cadrul Facultatii de Stiinte cat şi de celelalte departamente din universitate, implicate in desfăsurarea programului.

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
  • Principalul rol in organizarea programului Informatică - IFR il are Facultatea de Ştiinţe. Această facultate are o dublă misiune: didactică şi de cercetare ştiinţifică - vizand formarea de specialişti cu inaltă calificare in domeniul Informatică pentru toate tipurile de activităţi economico- sociale, la un nivel compatibil cu cel avut de UE cat şi cadre necesare invăţămantului matematic şi informatic.
alt Reţine . . .
Organizarea procesului de instruire in sistemul IFR este condiţionată de existenţa unor materiale didactice (vezi secţiunea Resurse educaţionale) corespunzător concepute şi realizate, pentru asigurarea unei pregătiri eficiente prin studiu individual. Acestea vor fi distribuite studenţilor in cadrul taxei de studii şi vor oferi cunoştinţele fundamentale necesare parcurgerii tuturor activităţilor de tip seminar, laborator, proiect, lucrări practice, care se desfăşoară prin intalniri faţă in faţă programate la sfarşit de săptămană. Resursele de invăţămant se pot asigura pe medii diverse şi se elaborează de către instituţia organizatoare (conform Ghid de evaluare IFR- standarde ARACIS)

Ciclul de studii: LICENŢĂ = acelaşi plan de invăţămant ca la ZI - cu taxă, aceeaşi structură a anului universitar pentru cursuri, vacanţe, sesiuni; orele se desfăşoară sambăta şi duminica, nu cursuri (acestea exista in format electronic, vezi mai sus) ci doar seminarii, laboratoare/ lucrari practice.

Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul: Informatică

Specializarea: INFORMATICĂ

Titlul absolventului: Licenţiat in Informatică

Durata studiilor: 3 ANI 
Read more...
 

Sondaj

Ce ati dori sa vedeţi pe site?
 

Vizitatori

We have 1 guest online

Linkuri Utile

Linkuri Utile
Banner
Prezentare Info IFR (dec. 2013)